اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop

اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop

اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop

10 مهر 1400

در راستای تولید کابل RU Drop و با توجه به اینکه تاکنون این کابل در داخل و خارج کشور تولید نشده است، به ارائه دانش تولید و ویژگی های خاص این محصول جدید، گواهی ثبت اختراع آن دریافت گردید.

در راستای تولید کابل RU Drop و با توجه به اینکه تاکنون این کابل در داخل و خارج کشور تولید نشده است، به ارائه دانش تولید و ویژگی های خاص این محصول جدید، گواهی ثبت اختراع آن دریافت گردید.
 
مقاله ها
نظرات