تولید کابل دراپ چند یونیتی (RU Drop)

تولید کابل دراپ چند یونیتی (RU Drop)

تولید کابل دراپ چند یونیتی (RU Drop)

10 مهر 1400

ایده تولید کابل زیپ دراپ یونیتی یا RU-Drop براساس نیاز مشتریان در حوزه مخابرات استانی ایجاد گردید و پس از طراحی محصول، طراحی تجهیزات تولیدی آن نیز توسط همکاران ما انجام و تولید آزمایشی آن نیز صورت پذیرفت.

ایده تولید کابل زیپ دراپ یونیتی یا RU-Drop براساس نیاز مشتریان در حوزه مخابرات استانی ایجاد گردید و پس از طراحی محصول، طراحی تجهیزات تولیدی آن نیز توسط همکاران ما انجام و تولید آزمایشی آن نیز صورت پذیرفت. نمونه آزمایشی جهت تست و به کارگیری در شبکه برای چندین مخابرات ارسال و پس از بررسی، مورد تایید آن مخابرات ها قرار گرفت.
مقاله ها
نظرات